برساخت گرایی اخلاقی کریستین کرسگارد

چکیده
برساختگرایی نظریهای است که احکام اخلاقی را نه امور واقعی بلکه اموری میداند
که توسط عقل عملی طی فرآیندی عقلی با توجه به مشکلات عملی پیشرو ساخته
میشوند. کریستین کرسگارد فیلسوف معاصر آمریکایی یک برساختگرای کانتی است
که نظریه او در این مقاله مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. او مخالف واقعگرایی اخلاقی
و در زمرة برساختگرایان افراطی قرار داده میشود که بهطور کلی وجود حقایق اخلاقی
حتی به عنوان حقایق انتزاعی را رد میکند و کاملا آنها را ساخته فاعل اخلاقی میداند.
کرسگارد بهطور کلی، اصول اخلاقی یا سیاسی را راهحلهایی برای حل مسائل و
مشکلات عملی انسان میداند. وی هنجارمندی و قدرت دستوری الزامات اخلاقی را از
همینجا ناشی میداند که توسط خود شخص برای حل مشکلاتش ایجاد شده است.
برساختگرایی کرسگارد با نقدهایی مواجه شده است که شاید مهمترین آنها عدم توفیق
در اثبات انسان به عنوان منبع ارزش است.

واژگان کلیدی: کرسگارد، برساختگرایی، هنجارمندی، انسانیت، واقع گرایی.files/Meta Ethics/JPIUT_Volume_12_Issue_25_Pages_1-20.pdf