نظریه روایی اخلاقی آزار ذهنی

نوشته شده توسط شیرزاد پیک حرفه on . Posted in دیگر شاخه ها

نظریه روایی اخلاقی آزار ذهنی

دکتر شیرزاد پیک حرفه

پژوهش های اخلاقی، سال هفتم، شماره 4، تابستان 1396.

چکيده:
اين مقاله، پس از تفكيك 18 واژه مختلف درباره «آزار»، در درباره آزادي ميل، «اصل آزار» او را نقد و به جاي آن نظريه جديدي را باعنوان «روايي اخلاقي آزار ذهني» مطرح مي كند. اساس اين نظريه « ضرورت» و «قابليت اجتناب» «آزار» است. نظريه «روايي اخلاقي آزار ذهني»، براي نشان دادن «عدم ضرورت» و «قابل اجتناب بودن» «آزار» از فرمول ~□p → ◊~p ، در «منطق دئونتيك»، استفاده مي كند و برپايه آن «آزار» «ذهني» را از «عيني» تميز مي دهد: الف «آزار عيني» است ات ا (اگر و تنها اگر) «ضروي» باشد يا «قابل اجتناب» نباشد و «آزار ذهني» است ات ا «ضروي» نباشد يا «قابل اجتناب» باشد. در پايان، دلايل و پيامدهاي «روايي اخلاقي» «آزار ذهني» تبيين مي شوند.

فایل PDF